Terms and Conditions

ENGLISH BELOW

1. Spirits&Beings – Algemene Voorwaarden

Begoniastraat 45
1214 CV Hilversum,The Netherlands
KVK:  32161972
BTW: NL002112940B75

2. Prijzen & verzendkosten

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

3. Bestellingen en betalingen

Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden: Betalingen via  iDEAL, Credit Card en PayPal. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Spirits&Beings gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

4. Verzending

Wereldwijde levering. Verzendingen gebeuren via PostNL. Spirits&Beings kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via PostNL. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

5. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen.

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper betaald.

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.

Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

6. Omruilen

Toch niet tevreden over je product? Dat is vervelend! Daarom bieden we je het volgende aan:

30 dagen bedenktermijn na ontvangst van je product. Bij ruilen: verzenden we gratis het nieuwe product
Producten aangekocht via de webshop van Spirits&Beings kunnen geruild worden binnen een termijn van 30 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle verpakkingen . bevuilde, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden.

Wij vragen je ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat je een product wenst te ruilen.

De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.

Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.

Uitverkoop of producten in actie kunnen niet geruild worden.

Retouradres:
Spirits&Beings
Begoniastraat 45
1214 CV Hilversum
The Netherlands

7. Klachten

Wij doen ons best om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s.

Indien er zich typefouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.

Instellingen en kwaliteit van het eigen beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan je altijd contact met ons opnemen voor meer informatie via info@spiritsandbeings.com.

Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

8. Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

9. Privacy

De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Spirits&Beings mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten.  De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan info@spiritsandbeings.com

10. Eigendomsrecht

Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

========== ENGLISH ==========

1. Spirits&Beings – Terms and Conditions

Begoniastraat 45
1214 CV Hilversum, The Netherlands
Chamber of Commerce: 32161972
VAT: NL002112940B75

2. Prices & shipping costs

All our prices include 21% VAT and exclude shipping costs.

3. Orders and Payments

For payments you can choose from the following options: Payments via iDEAL, Credit Card and PayPal. Any inaccuracies in the billing must be reported by the customer to Spirits&Beings immediately, so that we can correct the amount.

4. Shipping

Worldwide delivery. Shipments are shipped via PostNL. Spirits&Beings cannot be held responsible for damage, theft or loss of goods during shipment via PostNL. We do everything we can to pack the goods as well and safely as possible.

5. Right to cancel the purchase of the goods

The consumer has the right to inform the seller that he renounces his purchase, without payment of a fine and without giving a reason, within 14 calendar days from the day following the delivery.

The buyer must return the product to the seller in its original condition, unused, undamaged, with original packaging, within 14 calendar days.

The seller undertakes to refund the purchase price of the product paid by the buyer (excluding shipping costs) within 30 days of receipt of the product to a bank account number paid by the buyer.

In case of incorrect return in accordance with the foregoing, the seller will not be obliged to pay any amount and the product remains the property of the buyer. The latter can then collect it back from the seller within 14 days or at the explicit request of the buyer and return it to the buyer at his expense.

The risk of returning the product as well as the cost of returning it is borne exclusively by the buyer.

6. Exchange

Still not satisfied with your product? That’s annoying! That is why we offer you the following:
30 days cooling-off period after receipt of your product. When exchanging: we ship the new product for free. Products purchased through the Spirits&Beings webshop can be exchanged within a period of 30 days, after day 1 delivery, provided that the product is unused, undamaged and equipped with all packaging. soiled, damaged or repaired goods cannot be returned.

We also ask you to inform us within 5 working days of the fact that you wish to exchange a product.

The costs and risk of returning the products are solely with the buyer.

We reserve the right to refuse an exchange if we suspect that the product has been damaged by the customer, has already been used or if the reasons are unfounded.

Sale or products in promotion cannot be exchanged.

Return address:
Spirits&Beings
Begoniastraat 45
1214 CV Hilversum
The Netherlands

7. Complaints

We do our best to describe and clarify the items on offer as accurately as possible on the basis of photos.

If typing errors occur (material errors, misunderstandings), this is based on a human, involuntary error and no rights can be derived from this.

Colors in the photos may also differ slightly from the real colors.

Settings and quality of your own screen can influence this, as well as the incidence of light. We cannot accept exchanges based on color deviations.

If you are in doubt about a certain product or if you would like further information, you can always contact us for more information via info@spiritsandbeings.com.

We also reserve the right to adjust our prices.

We also make every effort to check our products as well as possible for any errors or defects.

We make every effort to prevent, remedy and resolve any complaints.

We cannot be held liable for injuries or damage resulting from the use of our products.

8. Warranty

As required by legal provisions, our products are also covered by a legal guarantee.

If a product does not comply with the agreement, the buyer must inform the seller of this within 7 days following delivery.

Any compensation for this can never be greater than the amount invoiced/paid to the buyer. Usual or normal wear and tear, accidental or intentional changes made by the purchaser to the product, failure to present an invoice or valid proof of payment and miscellaneous negligence are express but not exhaustive exceptions to the aforementioned warranty scheme.

9. Privacy

The data of our customers is not passed on to third parties. Spirits&Beings may use this information for the promotion of its products and services. The participant has the right to inspect the data relating to him/her and can request its correction or deletion by sending an email to info@spiritsandbeings.com

10. Property law

No information or photos from our site may be copied or used without our express permission.